VUI TT TRUNG THU MUA SM RN RÃ CÙNG NZXT

1/ Thi gian khuyến mãi : t 20/09 ti 03/10/2021 

 

2/ Cách thc mua hàng gim giá: Khách hàng s được gim trc tiếp ngay trên đơn hàng khi mua NZXT. Mi chi tiết th l chương trình xin liên h ca hàng gn nht để biết thêm chi tiết. 

Các lưu ý khác:

-       Hóa đơn/ phiếu thu/ phiếu xut kho phi có con du ca ca hàng bán l. 

-       Chương trình ch dành cho khách hàng mua l t ca hàng, tt c hóa đơn t nhà phân phi đều không được tham gia chương trình khuyến mãi này. 

-       Mi góp ý hay thc mc khác v chương trình, xin vui lòng liên h NZXT VN : https://www.facebook.com/NZXT.VN hoc email ti địa ch tony.bui@nzxt.com

 

 

Kinh Doanh Phân Phối

Ms. Diễm 0943 807 846

Kinh doanh phân phối

Mr. Duy 0904 884 369